top of page

KIZILDAĞLILAR NAKLİYAT TURİZM GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ ARAÇ GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ


Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.(“Kızıldağlılar Nakliyat” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde Kızıldağlılar Nakliyat ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Kızıldağlılar Nakliyat tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

KIZILDAĞLILAR TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Güvenlik kameraları vasıtasıyla, görüntü ve ses kaydı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
İç Denetim/ Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
Hukuksal, Teknik, idari, ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği faaliyetleri kapsamında veri aktarımının zorunlu olması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında Şirket’e ait veya kiracısı olduğu araçlarda yer alan araç kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve gerektiğinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Araçlarımızdaki güvenlik kameraları maksimum 10 günlük kayıt almakta olup her 10 günde bir üzerine yazılma yöntemi ile en eski kayıttan itibaren silme işlemi gerçekleştirilmektedir.
İZLEME SONUCUNDA ELDE EDİLEN BİLGİLERE KİMLERİN ERİŞEBİLDİĞİ VE BU BİLGİLERİN KİMLERE AKTARILDIĞI
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca ilgili Şirket çalışanının erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.kizildaglilarturizm.com adresinden ulaşabileceğiniz Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Kemalpaşa Mahallesi 6 Sokak No: 2/2 Menderes İzmir adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@ kizildaglilarturizm.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.
 

bottom of page