top of page

     KIZILDAĞLILAR NAKLİYAT TURİZM GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

   KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve GÜVENLİK KAMERALARI AYDINLATMA METNİ


Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.(“Kızıldağlılar Nakliyat” ve/veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve veri güvenliğinin sağlanmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda Kanun çerçevesinde Kızıldağlılar Nakliyat ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun olarak işlenmesi ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktayız. Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde Kanun ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmektedir.

Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen kişiler, işbu aydınlatma metnini inceleyerek, Kızıldağlılar Nakliyat tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanılan kişisel verilerin neler olduğu, işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edinebilirsiniz.
KIZILDAĞLILAR TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ
Video/kamera görüntüleriniz.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının temini ve denetimi
İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:
Şirket iç operasyonlarının yürütülmesi,
Şirket’e ait veya kiracısı olduğu lokasyon/lokasyonların güvenliğinin sağlanması,
Hukuksal, Teknik, idari, ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında Şirket’e ait veya kiracısı olduğu lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve gerektiğinde Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Şirketimiz kamera kayıtlarını 15 gün süre ile saklı tutmaktadır. Bu kayıtlar, 15 günde 1 üzerine yazdırılması yolu ile otomatik olarak silinmektedir. Araç kamera kayıtları ise 10 gün süre ile kayıt altında tutulmaktadır. Bu kayıtlar, 10 günde 1 üzerine yazdırılması yolu ile otomatik olarak silinmektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin              aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, https://www.kizildaglilarturizm.com/ adresinden ulaşabileceğini Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kizildaglilarturizm.com mail atarak veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page