top of page

                          KIZILDAĞLILAR NAKLİYAT TURİZM GIDA TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.                                                                                          KVKK AYDINLATMA METNİ
Veri Sorumlusu Kimliği:
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.
İnternet      : www.kizildaglilarturizm.com
E-Posta      : info@kizildaglilarturizm.com
Adres         : Kemalpaşa Mahallesi 6 Sokak No: 2/2 Menderes İzmir
Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda aşağıda açıkladığımız şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Kişisel verileriniz hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla, çeşitli raporların, araştırmaların ve sunumların hazırlanması, acil durum yönetim süreçlerinin planlanması, finans ve muhasebe işlerinin takibi, şirketimiz nezdinde güvenliğin temin edilmesi amacıyla, şirketimiz tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari ve sosyal amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde hizmet alanlara, tedarikçilere, iş ortaklarımıza ulaştırılmasını temin amacıyla, ilgili kanunlar uyarınca düzenlenme yükümlülüğümüzün bulunduğu evrakların düzenlenebilmesi amacıyla, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile ticari ilişkilerimizin ilgili sözleşmelere ve yasal düzenlemelere uygun şekilde yürütülmesi, finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası ve takibi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, halkla ilişkiler ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi, hizmelerin gerçekleştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, müşterilerimizle sözleşme ilişkimiz gereği sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirebilmek, hizmet ve hizmet sonrası destek süreçlerini yönetmek, Tedarikçiler ve Hizmet alanlar ile iletişime geçilmesi, Tüketiciler/müşteriler/ziyaretçilerimizin şikâyet, talep ve bilgi danışma süreçlerinin yönetilmesi, uygun şekilde geri dönüş sağlanması, Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, Şirketimizin taraf olduğu sözleşmelerin eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla, şirketimiz ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla, Satış/Hizmet sonrası yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, Mevzuat uyarınca Şirketimizin ticari defterlerinin, faturalarının, ihalelerinin, çek ve bordrolarının düzenlenebilmesi ve bu işlemlere ait süreçlerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Çalışanlarımızın, araçlarımızın , hizmet alan yolcularımızın ve şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi amacıyla, çalışanlarımıza teslim edilen araç ve gereçlerin verimli ve etkili kullanılmasını sağlamak amacıyla, Çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın işe uygunluğunun ve işe devamının değerlendirilmesi ve Türk Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan özen sorumluluğunun sağlanması amacıyla, çalışan adaylarımızın işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanlarımızın özlük dosyalarının oluşturulması ve şirketimizin İnsan Kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla, çalışan istihdam öncesi ve istihdam sonrası süreçlerde hukuki ve sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimiz kapsamında iş sağlığı ve güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, eğitim süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, sağlık ile ilgili hususlarda erken müdahalenin yapılabilmesi amacıyla, iş sözleşmelerinden kaynaklanan başta ücret ödeme borcu olmak üzere sair yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla, kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi amacıyla, İş yerinde meydana gelebilecek olaylarda disiplin sürecinin işletilebilmesi amacıyla, Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla, Yargısal makamlar ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla, servis hizmetlerinin ve çeşitli lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla, İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla, mevzuatta veya kabul ettiğimiz politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması amacıyla işlenebilmektedir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde: Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza, Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, İlgili mevzuat hükümlerine göre faaliyetlerimizin denetimi amacıyla resmi kurumlar ve ilgili sözleşmeler kapsamında denetim firmalarına, özel entegratör firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına, ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize, şirketin bilinirliğini ve marka değerini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurtiçi ve/veya yurtdışı özel ve kamu tüzel kişiliklerine (Google, Facebook gibi), Geçerli hukuki sebebe dayanarak referans talep eden üçüncü kişi ve kurumlara, şirketimizin faaliyet konularını gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına, Şirketimiz tarafından finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, gelir-gider/bilanço durumlarının hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü donanım temini ve planlanması amacıyla tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza, işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine, Güvenlik, teknoloji hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bu hizmetleri veren kurum/kuruluşlara, Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına, Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına, Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla, mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına, Reklam ve tanıtım süreçlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, iş sözleşmeleri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır. İlgili kişilerin kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplerle ve bu şartlara uygun şekilde işlenmektedir.
4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı,
www.kizildaglilarturizm.com adresinden ulaşabileceğiniz Kızıldağlılar Nakliyat Turizm Gıda Tarım İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” Madde 5’e göre, Kemalpaşa Mahallesi 6 Sokak No: 2/2 Menderes İzmir adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@kizildaglilarturizm.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

bottom of page